Chức năng nhiệm vụ

1. Quản lý và vận hành hệ thống hạ tầng CNTT nội bộ của Sở TTTT;

2. Quản lý và vận hành hệ thống hạ tầng CNTT và Truyền thông của tỉnh cụ thể gồm:

- Quản lý, vận hành hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh gồm hạ tầng kỹ thuật, hệ thống máy chủ,…đảm bảo cho trung tâm tích hợp dữ liệu hoạt động thông suốt 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần;

- Quản lý, vận hành hệ thống truyền thông phục vụ cộng đồng (gọi tắt là KC.01.14) bao gồm hệ thống DMM, DMP, bảng quang báo, hệ thống kiosk tra cứu thông tin, hệ thống máy chủ nội dung, máy chủ quản lý Kiosk,…

- Thực hiện các dịch vụ liên quan đến quy hoạch, thiết kế, tổ chức thi công các công trình CNTT và TT; lắp đặt, sửa chữa, bảo trì mạng, máy tính, các thiết bị điện tử, viễn thông và các dịch vụ khác về CNTT và TT trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện chức năng thẩm định kỹ thuật các công trình, dự án về CNTT và TT trên địa bàn tỉnh;

- Nghiên cứu giải pháp bảo đảm an toàn và an ninh thông tin trên mạng thông tin của tỉnh;

- Tổ chức bộ phận ứng cứu, xử lý, khắc phục sự cố mạng và hệ thống máy tính cho các cơ quan trong hệ thống chính trị và nhu cầu xã hội;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

3. Nghiên cứu tham mưu đề xuất các giải pháp kỹ thuật và công nghệ để mở rộng và phát triển hạ tầng của trung tâm tích hợp dữ liệu đáp ứng nhu cầu của tỉnh theo từng thời kỳ.

4. Đào tạo:

- Tổ chức đào tạo: mở các khoá đào tạo kiến thức cơ bản, kiến thức nâng cao về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở;

- Tổ chức các lớp đào tạo cấp các Chứng chỉ về CNTT theo yêu cầu của các đơn vị và nhân dân trong tỉnh;

- Phối hợp, liên kết với các trường Đại học, Học viện, Trung tâm Bưu chính Viễn thông, các Trung tâm tin học, các Trung tâm công nghệ phần mềm tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực về CNTT và TT, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản trị mạng, quản trị hệ thống, xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh; tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ về CNTT cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

5. Triển khai các dịch vụ công về CNTT và TT:

- Thực hiện các nhiệm vụ về viễn thông công ích theo chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành triển khai các dự án về phát triển, ứng dụng CNTT và TT; thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học về lĩnh vực CNTT và TT và các hợp đồng tư vấn giải pháp tin học do Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh giao (qua Sở BTTTT;

- Nghiên cứu công nghệ, nhu cầu thị trường và sản phẩm CNTT và TT, cung cấp thông tin về thị trường CNTT và TT cho các cá nhân trong và ngoài nước để thu hút đầu tư; thực hiện hợp tác, liên kết và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền và các vấn đề được uỷ quyền của Giám đốc Sở, UBND tỉnh.

- Thực hiện việc xuất bản các ấn phẩm, bản tin về CNTT và TT theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ được giao nhằm phổ biến kiến thức về khoa hoc, công nghệ; tuyên truyền, hướng dẫn dư luận xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ứng dụng và phát triển CNTT và TT.

6. Quản lý Cổng thông tin và Phát triển phần mềm:

- Đề xuất việc thay đổi giải pháp kỹ thuật, công nghệ để nâng cấp Cổng thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu của tỉnh theo từng thời kỳ;

- Phối hợp với các phòng chức năng của Sở và các bộ phận liên quan thu thập, biên tập, tạo lập tin điện tử từ các đơn vị và các nguồn cung cấp thông tin khác trong tỉnh theo quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh, của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của tỉnh để đưa lên Cổng thông tin điện tử, bảng quang báo và Kiosk tra cứu thông tin;

- Thiết kế các trang quảng cáo trên Cổng thông tin;

- Tham mưu, đề xuất với Ban biên tập và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức xây dựng các mục tin, trang tin, chuyên đề phục vụ nhu cầu của nhân dân trên cổng thông tin điện tử và hệ thống Kiosk tra cứu thông tin;

- Đảm bảo mọi thông tin phải được cung cấp kịp thời, chính xác, an toàn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về thông tin điện tử;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ liên quan đến Cổng thông tin điện tử với Ban biên tập Cổng thông tin điện tử;

- Tham gia tư vấn, trực tiếp giúp đỡ các đơn vị xây dựng các phần mềm chuyên ngành để đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong quản lý và đời sống;

- Phát triển các cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;

- Nghiên cứu, tiếp nhận thử nghiệm, giúp đỡ và chuyển giao các phần mềm ứng dụng;

- Xây dựng và phát triển phần mềm phục vụ nhu cầu của các cơ quan hành chính nhà nước và yêu cầu của xã hội;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.Trung Tâm CNTT & Truyền thông

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: